HitTheRoad.dev
All About Home Assistant (Smart Home) and Software Development/Architect Stuffs
ติดประตูรั้ว Auto ง่ายนิดเดียว

ติดประตูรั้ว Auto ง่ายนิดเดียว

TLDR; * ง่ายๆ จ้างช่างสิครับ เพราะมีงานเชื่อมเหล็กที่ต้องใช้เครื่องเชื่อม แล้วการติดตั้งรางต้องอาศัยประสบการณ์และความชำนาญพอสมควร * ที

...

00:00:00 00:00:00